Regulamin

MARQS – USŁUGI AUTOKAROWE
Marek Flejszman
tel. 663 735 708
Topola Królewska 22, 99-100 Łęczyca

KONTAKT:
www.marqs.info.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja tel:796 987 177
(8-16 od PON do PT
oraz 8-13 w SOB)
facebook/MARQS-Transport-Publiczny-Wynajem-BusówREGULAMIN PRZEWOZÓW

obowiązujący w MARQS – USŁUGI AUTOKAROWE Marek Flejszman

wydany zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe

/tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.

Przewóz pasażerów przez MARQS – USŁUGI AUTOKAROWE Marek Flejszman z siedzibą w Topola Królewska 22, 99-100 Łęczyca, zwane dalej FIRMA MARQS odbywa się zgodnie z następującymi warunkami.


I. WARUNKI OGÓLNE

1. Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu jednorazowego lub miesięcznego.

2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, ważny na określony dzień, godzinę
i trasę przejazdu.

3. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy, a także uprawnionym organom i upoważnionej przez FIRMĘ MARQS osobie, podczas kontroli w czasie podróży, dokument uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie

z odpowiednimi przepisami.

4. Każdy pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie jedno dziecko do lat 4, z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia.

5. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem.

6. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.

7. Pasażer, który nabył bilet powinien stawić się na przystanku co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autobusu.

8. Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych upoważniony jest kierowca oraz osoby upoważnione przez FIRMĘ MARQS legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

9. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu należy kierować na adres:

 • listownie: MARQS-USŁUGI AUTOKAROWE Marek Flejszman, ul. Sienkiewicza 31 99-100 Łęczyca,
 • pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasażerowie mogą kontaktować się z Informacją MARQS pod numerem telefonu 796 987 177

10. Bagaż podręczny, przewożony w autobusie oraz przedmioty pozostawione przez pasażera 
po zakończeniu podróży nie jest objęty odpowiedzialnością FIRMY MARQS

11. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują również nabywców biletów miesięcznych.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, w szczególności: ustawy z dnia 15.11.1984r. prawo przewozowe (Dz.U. 2000, Nr 50, poz. 601 z późn.zm.), ustawy z dnia 6.09.2000 o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), ustawy z dnia 20.06.1992r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2002, Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.), ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


II. BILETY

1. Zakup biletu jednorazowego na przejazdy regularne FIRMY MARQS jest możliwy u kierowcy.

Zakup biletu miesięcznego na przejazdy regularne jest możliwe w siedzibach FIRMY MARQS:

 •  PŁOCK ul. Jachowicza 40 lok.8
 •  KUTNO ul. 29 listopada 20 lok.7
 •  ŁĘCZYCA ul. Sienkiewicza 31

2. Bilet miesięczny ważny jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

3. Do zakupu biletu miesięcznego konieczny jest dodatkowo nr PESEL Klienta lub numer dowodu osobistego, który jest jedynym unikatowym numerem ewidencji i umożliwia ewentualne dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Zakup biletu miesięcznego nie gwarantuje przejazdu w przypadku kiedy bus jest przepełniony.

5.Do zakupu biletu z ulga ustawową niezbędna jest ważna legitymacja potwierdzająca ulgę.

6. Pasażer powinien niezwłocznie po nabyciu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu.

7. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.

8. Na miejsce biletów skradzionych, zagubionych lub zniszczonych na wniosek pasażera FIRMA MARQS jest zobowiązana jednokrotnie wystawić kopię biletu płatną w 100%.

9. Bilet uszkodzony, zniszczony lub sfałszowany jest nieważny.

10. W trakcie podróży pasażerowie winni zachować bilet do kontroli.

11. Kierowca ma prawo do dysponowania miejscami w autobusie niezależnie od zajętego miejsca przez pasażera w sytuacji, gdy wymagają tego zasady współżycia społecznego, a w szczególności, gdy zmiany miejsca wymaga pasażer cierpiący na chorobę lokomocyjną lub inną czy też będący osobą niepełnosprawną.

12. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione osoby braku ważnego biletu pasażer zostanie zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu do nabycia biletu do miejsca docelowego oraz zostanie nałożona na niego opłata dodatkowa w kwocie:REGULAMIN OPŁAT DODATKOWYCH

L.P POWÓD NAŁOŻENIA OPŁATY DODATKOWEJ WYSOKOŚĆ OPŁATY DODATKOWEJ PODSTAWOWA WPŁATA U KONTROLERA OPŁATA MANIPULACYJNA
1 Przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego -> 200 150 30
2 Przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego -> 100 70 30
3 Spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny  -> 500 500 -


Opłatę manipulacyjną pobiera się w razie:

umorzenia nałożonej opłaty dodatkowej w sytuacji okazania w ciągu 7 dni kalendarzowych ważnego biletu okresowego imiennego zakupionego przed kontrolą lub ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi, których nie miał pasażer w czasie kontroli.

Opłat można dokonać w siedzibach firmy:

 •  PŁOCK ul. Jachowicza 40 lok.8
 •  KUTNO ul. 29 listopada 20 lok.7
 •  ŁĘCZYCA ul. Sienkiewicza 31

8. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej , podlegają zwrotowi, a przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, 
w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

9. W razie braku dokumentu ze zdjęciem, w uzasadnionych przypadkach, kierowca może odmówić dokonania przewozu Pasażera.


POUCZENIE

 • Należność podaną na mandacie należy wpłacić w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania na rachunek bankowy

Marqs usługi autokarowe Marek Flejszman
ING BANK ŚLĄSKI s.a. 6310 5014 6110 0000 9226 5996 04 
z podaniem numeru biletu opłaty dodatkowej i daty wystawienia


 

 • Druk przelewu prosimy wypełniać czytelnie. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia druku ponosi wpłacający.
 • W razie nieuiszczenia należności sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, co narazi dłużnika na dodatkowe koszty.
 • Opłata za przejazd winna być uiszczona w całości.
 • W przypadku przedstawienia w terminie 7 dni (od dnia otrzymania wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej) imiennego biletu okresowego ważnego w czasie kontroli, bądź uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, opłata dodatkowa zostanie anulowana po opłaceniu opłaty manipulacyjnej w kwocie 30zł.
 • Podróżnemu od nałożonej opłaty dodatkowej przysługuje odwołanie do marqs usługi autokarowe w terminie 3 miesięcy. Wniesienie odwołania nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty i nie przesuwa terminu określonego w punkcie 1.
 • Odwołania przyjmuje : marqs usługi autokarowe marek flejszman dział obsługi klienta ul.Sienkiewicza 31 , 99-100 Łęczyca.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 14.02.2003r. O udostępnieniu informacji gospodarczych (dz.U. Z 2003r nr 50, poz. 424, z późn. Zm.) Informacje dotyczące zwłoki w wykonaniu zobowiązań pieniężnych, powstałych z tytułu umowy o przewóz w regularnej komunikacji publicznej, mogą zostać przekazane do biura informacji gospodarczej (m. In. Krajowego rejestru długów). Z usług biur informacji gospodarczej korzystają m. In. Baki, zakłady ubezpieczeniowe i firmy telekomunikacyjne.

III. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILETY

1. Podróżny, którego nie dopuszczono do przewozu, zgodnie z art. 15 ustawy prawo przewozowe, winien uzyskać od FIRMY MARQS odpowiedznie poświadczenie.

2. Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot należności za bilety.


IV. BAGAŻ

1. Kierowcy nie są odpowiedzialni za umieszczenie bagażu pasażerów w luku bagażowym,

2. Na pokład autobusu można wziąć bezpłatnie jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary nie przekraczają rozmiarów 50cmx50cm i pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów, lub pod fotelem.
3. Za bagaż powyżej 50cmx50cm pobierana będzie opłata bagażowa w wysokości ok.70% ceny biletu normalnego.

3. FIRMA MARQS zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery, narty itp.), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do luku bagażowego, lub zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów i ich bagaży.

4. Z przewozu środkiem transportowym wyłączone są: rzeczy niebezpieczne mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony, zwłoki i szczątki zwłok ludzkich. W razie uzasadnionego podejrzenia kierowca może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza powyższego wyłączenia. Kierowca dokonuje sprawdzenia w obecności podróżnego przewożącego bagaż lub jeżeli jest to niemożliwe w obecności innych pasażerów.

5. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika), oraz posiadające wartość naukową lub artystyczną winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.

6. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić uszkodzony bagaż celem dokonania stosownych oględzin w siedzibie firmy oraz potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie stwierdzenia zajścia zdarzenia lub oświadczenie uzasadniające brak takiego potwierdzenia.


V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MARQS Z TYTUŁU ZAGINIĘCIA BAGAŻU

1. FIRMA MARQS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, chyba że szkoda powstała z winy tego przewoźnika.

2. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu wysokość odszkodowania nie może przewyższać zwykłej wartości bagażu.

3. W razie utraty bagażu należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie kierowcę, który kieruje pojazdem, w celu uzyskania potwierdzenia utraty, a następnie dokonać zgłoszenia pisemnie na adres:

MARQS – USŁUGI AUTOKAROWE Marek Flejszman ,

ul. Sienkiewicza 31,

99-100 Łęczyca

4. Z bagażem pozostawionym w autobusach FIRMY MARQS postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych oraz właściwych przepisów prawa przewozowego.

5. Jeżeli bagaż jest pozostawiony w autobusie kierowca ma prawo otworzyć go w celu zbadania jego zawartości.VI. ZWROT POZOSTAWIONEGO BAGAŻU

1. Bagaż pozostawiony w luku bagażowym, jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych nie został jeszcze przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany uprawnionemu pasażerowi za pokwitowaniem po udowodnieniu swoich uprawnienia do odbioru.

2. W przypadku bagażu podręcznego jego wydanie nastąpi po zidentyfikowaniu w sposób nie budzący wątpliwości, co do tego, że zostaje wydany osobie uprawnionej.


VII. OBOWIĄZKI FIRMY MARQS

1. FIRMA MARQS odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego w bilecie:

2. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od FIRMY MARQS, przewoźnik ten nie jest w stanie dowieźć pasażera do miejsca przeznaczenia własnymi autobusami, (jeśli jast taka móżliwość) zapewnia przewóz zastępczy.

 • 3.FIRMA MARQS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, w szczególności takie jak:
 • wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu;
 • wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne;
 • pożar, uszkodzenia dworca autobusowego;
 • zastosowanie się do żądań policji i innych uprawnionych organów;
 • śmierć lub wypadek na drodze;
 • akty wandalizmu i terroru;
 • zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu;problemy techniczne
 • inne okoliczności niezależne od przewoźnika.

4. FIRMA MARQS zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od przewoźnika będzie to konieczne.VIII. NARUSZENIE PORZĄDKU

1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające pasażerów w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem,
iż nie są one słyszalne przez innych.

2. Zabronione jest picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.

3. Zabrania się palenia tytoniu w autobusach i zażywania substancji odurzających.

4. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem alkoholu narkotyków, lub innych substancji odurzających.

5.Zabrania się wyrzucania w czasie jazdy z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.

6. Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych pasażerów.

7. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.

8. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

9. Pasażerowie lub inne osoby będące sprawcami szkody, odpowiadają za szkody wyrządzone FIRMIE MARQS i innym pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu w mieniu FIRMY MARQS.IX. PRZEWOŻENIE ZWIERZĄT

1. W autobusach FIRMY MARQS dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych do 2kg w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub, jeśli są to psy, powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy .

2. Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

3. Opłata za przewóz zwierząt równa jest cenie biletu z ulgą ok.30% pod nazwą "Bilet bagażowy". Wyjątek stanowią psy - przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym oraz zwierzęta przewożone na kolanach pasażerów w specjalnych pojemnikach wymaganych do przewozu zwierząt (nie zajmujące osobnego miejsca) lub w miejscach przeznaczonych do przewozu bagażu podręcznego, opłata za ich przewóz nie jest pobierana. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów.X. ULGI

1. FIRMA MARQS, obok ulg przewidzianych w odpowiednich przepisach, udziela w komunikacji krajowej ulgi ustawowe zgodnie z cennikiem dla następujących pasażerów:

 • 100% dla dziecka do lat 4
 • 95% przewodnik niewidomego
 • 95% opiekun osoby niepełnosprawnej
 • 95% I gruba niepełnosprawności
 • 93% osoba niewidoma niesamodzielna
 • 78% opiekun dziecka niepełnosprawnego
 • 78% dziecko do lat 4 miejce oddnielne
 • 78% dziecko niepełnosprawne
 • 51% kombatant
 • 49% osoba niesamodzielna
 • 37% dziecko 4-6 lat
 • 37% osoba niewidoma


ULGA HANDLOWA HONOROWANE PRZEZ FIRMĘ MARQS

 • 20% uczeń/student

2. Prawo do uzyskania ulgi wskazanej w ust. 1 należy udokumentować kierowcy przy wsiadaniu do autobusu.


XI. REKLAMACJE

1. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo przewozowe lub przepisów wydanych w jej wykonaniu, przedawniają się z upływem roku.

2. Reklamacje z tytułu sporządzonych wezwań do zapłaty składa się nie później niż w terminie 
3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

4. Reklamację składa się w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać:

 1. datę sporządzenia reklamacji;
 2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
 3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
 4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
 5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
 6. wykaz załączonych dokumentów;
 7. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

5. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3 FIRMA MARQS wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez FIRMĘ MARQS uzupełnionej reklamacji.

6.Reklamacje, pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku zgłoszenia jej po upływie terminów określonych w ust. 1 i 2.

7. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez FIRMĘ MARQS.

8. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, FIRMA MARQS zaś - po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.


Regulamin ważny od: 03.11.2017
Wydany przez Firmę MARQS – USŁUGI AUTOKAROWE
Marek Flejszman


Drukuj   E-mail